Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να παρέχει στους εργαζόμενους Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, δηλαδή υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας.
Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ», υλοποιεί  Προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών ως Τεχνικών Ασφαλείας.

Ο

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α΄, Β΄, Γ΄. Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.
Για επιπλέον πληροφορίες και κόστη, μπορείτε να ενημερωθείτε επιλέγοντας μια εκ των παρακάτω ενημερώσεων ανάλογα με το τι σας ενδιαφέρει:

Τεχνικοί

ΒΑΣΙΚΕΣ

Τεχνικοί
ΒΑΣΙΚΕΣ

Δικαιολογητικά

Τα
Τα