Αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα το νέο Voucher για ηλικίες από 18 έως 24 ετών.
Στόχος
Στόχος της, είναι η απόκτηση εμπειρίας των νέων ανέργων κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής Απασχόλησης, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας.

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν 12.000 άνεργοι νέοι ηλικίας 18 μέχρι 24 ετών εκ των οποίων 3.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ και 9.000 θα είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο / φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και έχουν συμφωνήσει σε ατομικό Σχέδιο Δράσης.

Ωφελούμενοι
ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Για
Για
Ωφέλη
ΓΙΑΤΙ
Αίτηση

[/accordian] Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι και επιχειρήσεις για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή αιτήσεων θα μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «ΑΛΜΑ» και στο τηλέφωνο 2385 502790.