ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Υγιεινή & Ασφάλεια Τροφίμων»

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 2 «Άλμα» με αριθμό πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 2000105, πρόκειται να υλοποιήσει Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων», για τη λήψη πιστοποιητικού από τον ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΦΕΤ).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΥΑ 14708/2007 καθώς και στη Νέα Υγειονομική Διάταξη Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 – ΦΕΚ 2718/Β/08-10-2012 η εκπαίδευση του συνόλου του προσωπικού επιχειρήσεων τροφίμων είναι υποχρεωτική.

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι συνολικής διάρκειας 10 ωρών και περιλαμβάνει:

”Το
Αιτήσεις και πληροφορίες