Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μιας επιχείρησης επιβάλει τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Προς αυτή την κατεύθυνση το «ΑΛΜΑ» προσφέρει ολοκληρωμένες και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Τα προγράμματα ΛΑΕΚ 0,45 % αφορούν επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 45 εργαζομένους με ανεξάρτητη σχέση εργασίας – ΙΚΑ. Οι εργαζόμενοι χωρίς κόστος για την επιχείρηση μπορούν να αποκτήσουν επιπλέον γνώση. Είναι στην απόλυτη κρίση σας να επιλέξετε εξειδικευμένα η μη σεμινάρια στα θεματικά πεδία που θα σας υποδείξουμε ή να μα ζητήσετε να οργανώσουμε ειδικά για τους υπαλλήλους σας σεμινάρια (εξειδικευμένα ή μη) στα θεματικά πεδία που θα μας υποδείξετε.

Με τα προγράμματα αυτά η επιχείρηση αξιοποιεί την εργοδοτική εισφορά που πληρώνει για τους εργαζομένους της κάθε χρόνο στο λογαριασμό για την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση ή το αναπορρόφητο ποσό του ιδίου πόρου του προηγούμενου έτους. Έτσι η επιχείρηση καταρτίζει το προσωπικό της χωρίς κανένα απολύτως κόστος.

Οι πόροι του ΛΑΕΚ που αποδίδονται στις επιχειρήσεις και αφορούν την επαγγελματική κατάρτιση δε λογίζονται ως έσοδα και απαλλάσσονται από κάθε φορολογική επιβάρυνση (παρ.5 του αρθρ.1 του Ν.2434/96).

Τα προγράμματα κατάρτισης μπορούν να υλοποιηθούν είτε εκτός ωραρίου εργασίας σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης είτε εντός ωραρίου σε ειδικούς χώρους συνεδρίασης που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση. Περιλαμβάνουν μόνο θεωρητική εκπαίδευση και όχι πρακτική άσκηση. Η διάρκεια τους κυμαίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων που επιθυμεί η επιχείρηση να καταρτίσει. Σε κάθε σεμινάριο που θα προγραμματιστεί μπορούν να συμμετέχουν έως και 25 εκπαιδευόμενοι.

Δεν υπάρχει επιβάρυνση στην εταιρεία σας δεδομένου ότι τη σύνταξη φακέλων – μελετών και τις διαδικασίες, στο σύνολο τους, τις αναλαμβάνει το κέντρο «ΑΛΜΑ».

Το ποσό που ανταποδοτικά δικαιούται να λάβει κάθε επιχείρηση για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης διαμορφώνεται ως εξής:

  • Το 100% της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%) που κατέβαλε η επιχείρηση ολόκληρο το προηγούμενο έτος, εφόσον οι δαπάνες κατάρτισης είναι μεγαλύτερες ή ίσες με το ποσό αυτό.
  • Το 100% των δαπανών κατάρτισης εφόσον η επιχείρηση κατέβαλε δαπάνες για κατάρτιση μικρότερες της εργοδοτικής εισφοράς (0,45%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε εργαζόμενος αμείβεται με το ποσό των 5 € ανά διδακτική ώρα και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

  • Στους συμμετέχοντες μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος δίδονται βεβαιώσεις παρακολούθησης.
  • Οι επιχειρήσεις που δεν πραγματοποίησαν ή δεν εξάντλησαν για προγράμματα την εργοδοτική εισφορά 0,45% του προηγούμενου έτους, μπορούν να την μεταφέρουν στο τρέχον έτος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:

  • Η καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενούς της για το έτος 2014.
  • Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

Πώς
Πληροφορίες
Δικαιολογητικά
Αίτηση
Χρήσιμοι