Το ΑΛΜΑ”, στο πλαίσιο της  πρόσκλησης “Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους στον κλάδο του τουρισμού ηλικίας 18 έως 29 ετών”, θα υλοποιήσει προγράμματα στην πιστοποιημένη δομή του σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο τουριστικών επιχειρήσεων, με στόχο τη μέγιστη απορροφητικότητα.

Κατοχύρωσε τη θέση εργασίας σου τώρα!

Σκοπός της δράσης είναι η επίτευξη μιας δομημένης πορείας εισόδου των άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις που εξυπηρετούν και ενισχύουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Η δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Συνολικά αναμένεται να ωφεληθούν περίπου 10.000 άνεργοι νέοι ηλικίας από 18 μέχρι 29 ετών, εκ των οποίων 2.000 θα είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίων / ΤΕΙ και 8.000 θα είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στοιχεία του προγράμματος, των επιχειρήσεων και θέσεων πρακτικής αποτυπώνονται ως ακολούθως:

Τίτλος προγράμματος Ομάδα Δικαιούχων Συνεργαζόμενη Επιχείρηση Πρακτικής Άσκησης Αρ. Απασχολουμένων Θέσεις Πρακτικής

Για να δείτε τις συμβάσεις με τις επιχειρήσεις πατήστε το όνομα της κάθε μιας παρακάτω:

  • ……….
  • ………..

Πώς
Δικαιολογητικά
Αίτηση

Χρήσιμοι