Ανακοινώθηκε το μητρώο με τίτλο «Μητρώο – Πίνακας αξιολόγησης ανά ΚΑΥΑΣ για τη δράση «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ».
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει το αργότερο εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων να ενεργοποιήσουν την επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας. Η ενεργοποίηση της επιταγής γίνεται με τη σύναψη σύμβασης μεταξύ του καταρτιζόμενου με τον πάροχο κατάρτισης.
Επισημαίνεται ότι το μητρώο αξιολογηθέντων είναι αποτέλεσμα της ηλεκτρονικής αξιολόγησης των αιτήσεων και δεν αποτελεί αποτέλεσμα ελέγχου φυσικών δικαιολογητικών.
Για το λόγο αυτό ο ωφελούμενος για την εγγραφή του στον πάροχο κατάρτισης, οφείλει να προσκομίσει :
i. Την Αίτηση Συμμετοχής του.
ii. Αντίγραφα δικαιολογητικών για την απόδειξη των στοιχείων που δήλωσε στην Αίτηση Συμμετοχής του, όπως αυτά ορίζονται παρακάτω:

  • Τίτλος σπουδών.
  • Δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
  • Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας (και οι 2 όψεις)
  • Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού της Εφορίας ατομικό οικονομικού έτους 2013 (εισοδήματα 2012) ή αντίστοιχα και την φορολογική δήλωση σε περίπτωση που ήταν προστατευόμενο μέλος.

Με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στον παρακάτω σύνδεσμο http://voucher.gov.gr/program-group/action/pid/16/paction/results

shmata_ygeias